COVID-19 - Registratie voldoet aan de eisen van 'IC-dagen, VWS-subsidie opschaling' (N4782)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N4782
Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Volledigheid

 1. Ziekenhuizen Volledigheid - Behandelen - IC
Samenvatting

Deze norm signaleert acties wanneer het aantal geregistreerde IC-dagen VWS-subsidie fase 2 en/of fase 3 lager ligt dan het aantal IC-behandeldagen binnen fase 2 en/of fase 3. Dit duidt erop dat er IC-dagen VWS-subsidie voor fase 2 en/of 3 niet geregistreerd zijn.

Regelgeving / beleid
2020
Uitgangspunt bekostiging

Voor de behandeling van patiënten worden de gewone dbc’s in rekening gebracht bij de zorgverzekeraar. Ook als deze patiënten op een gesubsidieerd bed liggen. Om dubbele bekostiging en verrekenen achteraf te voorkomen wordt voor bezette extra IC-bedden de gewone IC add-on vervangen door een ‘subsidie add-on’. Hiervoor heeft de NZa twee extra add-on codes aangemaakt. De nadere regel ‘Regeling medisch-specialistische zorg’ schrijft voor hoe deze codes gebruikt moeten worden. De twee extra add-on codes voor verblijf op de IC gelden vanaf 1 oktober 2020 en hebben een gereduceerd tarief van € 0,01. Er zijn vanaf dan vier add-on codes beschikbaar voor verblijf op de IC.

Code Add-on omschrijving Bestaand/nieuw Tarief
190157 IC-dag, type 1 Bestaand Regulier
190158 IC-dag, type 2 Bestaand Regulier
190159 IC-dag, VWS-subsidie opschaling fase 2 Nieuw € 0,01
190160 IC-dag, VWS-subsidie opschaling fase 3 Nieuw € 0,01

De werkwijze
De werkwijze is als volgt;

 • Het ziekenhuis legt voor elke verblijfsdag op de IC (= warm bed) de bestaande zorgactiviteitcode vast (190157 of 190158).
 • Het declaratiesysteem van het ziekenhuis telt elke kalenderdag om 0:00 uur het aantal geregistreerde IC-dagen (add-ons) en zet dit af tegen het aantal reguliere bedden volgens de opschalingslijst in de VWS subsidie-regeling. Onder reguliere IC-bedden wordt verstaan het aantal IC-bedden in de uitgangssituatie + het aantal opgeschaalde IC-bedden in fase 1.
  Is het aantal geregistreerde IC-dagen op een kalenderdag lager dan of gelijk aan de reguliere capaciteit? Dan declareert het ziekenhuis de bestaande add-ons (190157 of 190158). Is dit aantal hoger? Dan wordt elke geregistreerde IC-dag boven de reguliere capaciteit voor het declareren omgezet naar één van de twee nieuwe ‘IC-dagen, VWS-subsidie opschaling’.
 • De IC-dagen boven de reguliere capaciteit worden voor declaratie omgezet naar een ‘IC-dag, VWS-subsidie opschaling fase 2’ (190159) of ‘IC-dag, VWS-subsidie opschaling fase 3’ (190160), al naar gelang de fase waar zij in vallen. Omdat de twee extra add-ons dezelfde eigenschappen hebben als de gewone add-ons, zal de afleiding van het DBC-zorgproduct in de grouper normaal verlopen en kan het bijbehorende DBC-zorgproduct op het gebruikelijke moment wordt afgesloten.
 • Het omzetten van reguliere IC-dagen (190157 of 190158) naar ‘IC-dagen VWS-subsidie (190159 en 190160) gaat via een verplicht voorgeschreven formule, waarbij de langst op de IC verblijvende patiënt als eerste aan een fase wordt toegekend, totdat die fase vol is, enzovoorts. Dit betekent dat voor de laatst opgenomen patiënt de kans op hogere fase groter is. Zie ook de illustratie op de volgende pagina.
 • De NZa-regels schrijven voor dat álle add-ons (190157 t/m 190160) verplicht in rekening moeten worden gebracht bij de zorgverzekeraar, zodat ook deze verblijfsdagen gemonitord kunnen worden en een opname op de IC volledig zichtbaar blijft.
 • De ‘IC-dag, VWS-subsidie opschaling fase 2’ (190159) leidt niet tot een extra declaratie aan het ministerie van VWS. De ‘IC-dag, VWS-subsidie opschaling fase 3’ (190160) wordt gebruikt voor het in rekening brengen van de dagvergoeding subsidie deel 3b bij het ministerie van VWS.

2020: Ministerie van VWS - Subsidie Covid-19: Opschaling en beschikbaarheid Intensive care en klinische capaciteit, p. 9


ic-dag, VWS-subsidie opschaling fase 2 (190159)
Zie de omschrijving bij ic-dag type 1 of 2, met dien verstande dat zorgactiviteit 190159 wordt geregistreerd in plaats van zorgactiviteit 190157 of 190158, wanneer het totaal aantal - per instelling - beschikbare reguliere IC-bedden1 op een kalenderdag wordt overschreden. Als peilmoment om dit totaal aantal vast te stellen, geldt het tijdstip van 0:00 uur.

ic-dag, VWS-subsidie opschaling fase 3 (190160)
Zie de omschrijving bij ic-dag type 1 of 2, met dien verstande dat zorgactiviteit 190160 wordt geregistreerd in plaats van zorgactiviteit 190159, wanneer de som van het totaal aantal - per instelling - beschikbare reguliere IC-bedden1 (za-codes 190157 of 190158) en het totaal aantal opgeschaalde ic-bedden, fase 22 (za-code 190159) op een kalenderdag wordt overschreden. Als peilmoment om het in de vorige zin bedoelde aantal ic-bedden vast te stellen, geldt het tijdstip van 0:00 uur.

1: Voor dit aantal wordt uitgegaan van het aantal bedden in de uitgangssituatie plus het aantal bedden in fase 1 zoals opgenomen in de Opschalingslijst, die als bijlage I is opgenomen bij de Subsidieregeling ‘Opschaling curatieve zorg COVID-19’ van de minister voor Medische Zorg.
2: Voor dit aantal wordt uitgegaan van het aantal bedden in fase 2 zoals opgenomen in de Opschalingslijst, die als bijlage I is opgenomen bij de Subsidieregeling ‘Opschaling curatieve zorg COVID-19’ van de minister voor Medische Zorg.


Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2020.

TOELICHTING
Inleiding
Dit wijzigingsbesluit wijzigt de voor het kalenderjaar 2020 geldende versie van de Regeling medischspecialistische zorg, kenmerk NR/REG-2001a. De wijziging is noodzakelijk in verband met een door de minister voor Medische Zorg met ingang van november 2020 beschikbaar gestelde mogelijkheid voor ziekenhuizen om subsidie aan te vragen in verband met de opschaling van het landelijke aantal intensive care bedden (ic-bedden). De voorwaarden waaronder ziekenhuizen in aanmerking kunnen komen voor deze subsidie, evenals de verdere regels over de uitvoering, is vastgelegd in de Subsidieregeling ‘Opschaling curatieve zorg COVID-19’ die begin november 2020 door de minister voor Medische Zorg is vastgesteld.
Met de subsidieregeling wordt beoogd de bestaande ic-capaciteit in 3 fasen uit te breiden.

Fase 1: uitbreiden van de huidige capaciteit (circa 1000 ic-beddenWerkelijke aantallen kunnen iets afwijken. Voor de werkelijke aantallen wordtverwezen naar de Opschalingslijst ic-bedden, die als BijlageI, deel uitmaaktvan de Subsidieregeling ‘Opschaling curatieve zorg COVID-19’, dan wel naar een geactualiseerde versie van deze lijst, indien deze na de vaststelling van dit wijzigingsbesluit door de minister beschikbaar wordt gesteld.) naar wat de gewenste, c.q. beoogde basiscapaciteit (1150 ic-bedden) in Nederland moet zijn. Dit betekent een eerste opschaling van ongeveer 150 ic-bedden.

Fase 2: opschaling naar 1350 landelijke ic-bedden (dus 200 extra bedden), afhankelijk van de toegenomen vraag, vanaf 1 oktober 2020.

Fase 3: opschaling naar 1700 landelijke ic-bedden (nog eens 350 extra bedden). Omdat de subsidie wordt gekoppeld aan de registratie van IC-prestaties moeten voor de verschillende fasen nieuwe prestaties worden geïntroduceerd. Voor de goede orde: het gaat bij de uitbreiding niet per se om Covid IC-zorg. Als de reguliere capaciteit 'vol' is (bijvoorbeeld door Covid), vallen ook 'reguliere' IC-patiënten onder de subsidieregeling.

Voor fase 2 en fase 3 geldt, dat hiermee andere kosten en een andere wijze van vergoeden zijn gemoeid: ten opzichte van elkaar, maar ook ten opzichte van de reguliere ic-vergoeding. Daarom zijn voor fase 2 en fase 3 nieuwe prestaties nodig, in aanvulling op de reeds bestaande prestaties voor de registratie en declaratie van ic-dagen. In de Regeling medisch-specialistische zorg zijn deze twee nieuwe prestaties als volgt omschreven: ic-dag, VWS-subsidie opschaling fase 2 (za-code: 190159) en ic-dag, VWS-subsidie opschaling fase 3 (za-code: 190160) . Omdat de vergoeding van de kosten voor geregistreerde ic-bedden fase 2, respectievelijk fase 3, verloopt via de subsidieregeling van VWS, kennen beide prestaties een gereduceerd (maximum) Wmg-tarief van € 0,01.

Gelijktijdig met de publicatie van dit wijzigingsbesluit heeft de NZa ook de ict-tabellen, die door deze wijziging worden geraakt, opnieuw uitgeleverd.


Uitgangspunt bekostiging
Voor de behandeling van patiënten worden de gewone dbc’s in rekening gebracht bij de zorgverzekeraar. Ook als deze patiënten op een gesubsidieerd bed liggen.
Om dubbele bekostiging en verrekenen achteraf te voorkomen wordt voor bezette extra IC-bedden de gewone IC add-on vervangen door een ‘subsidie add-on’. Hiervoor zijn de twee extra add-on codes aangemaakt (190159 en 190160).
De twee extra add-on codes voor verblijf op de IC gelden vanaf 1 oktober 2020 en hebben, zoals reeds opgemerkt, een gereduceerd (maximum)tarief van € 0,01. Er zijn vanaf dan vier add-on codes beschikbaar voor verblijf op de IC.


Werkwijze
De werkwijze is als volgt: • Het ziekenhuis legt voor elke verblijfsdag op de IC (= warm bed) de bestaande zorgactiviteitcode vast (190157 of 190158). • Het declaratiesysteem van het ziekenhuis telt elke kalenderdag om 0:00 uur het aantal geregistreerde IC-dagen en zet dit af tegen het aantal reguliere bedden volgens de opschalingslijst in de VWS-subsidieregeling. Onder reguliere IC-bedden wordt verstaan het aantal IC-bedden in de uitgangssituatie + het aantal opgeschaalde IC-bedden in fase 1.Is het aantal geregistreerde IC-dagen op een kalenderdag lager dan of gelijk aan de reguliere capaciteit? Dan declareert het ziekenhuis de bestaande add-ons (190157 of 190158). Is dit aantal hoger? Dan wordt elke geregistreerde IC-dag boven de reguliere capaciteit voor het declareren omgezet naar één van de twee nieuwe ‘IC-dagen, VWS-subsidie opschaling’. • De IC-dagen boven de reguliere capaciteit worden voor declaratie omgezet naar een ‘IC-dag, VWSsubsidie opschaling fase 2’ (190159) of ‘IC-dag, VWS-subsidie opschaling fase 3’ (190160), al naar gelang de fase waarin zij vallen. Omdat de twee extra add-ons dezelfde eigenschappen hebben als de reeds bestaande add-ons, zal de afleiding van het DBC-zorgproduct in de grouper normaal verlopen en kan het bijbehorende DBC-zorgproduct op het gebruikelijke moment wordt afgesloten. • Het omzetten van reguliere IC-dagen (190157 of 190158) naar ‘IC-dagen VWS-subsidie (190159 en 190160) gaat via een verplicht voorgeschreven formule, waarbij de langst op de IC verblijvende patiënt als eerste aan een fase wordt toegekend, totdat die fase vol is, enzovoorts. Dit betekent dat voor de laatst opgenomen patiënt de kans op een hogere fase groter is. • De NZa-regels schrijven voor dat álle add-ons (190157 t/m 190160) verplicht in rekening moeten worden gebracht bij de zorgverzekeraar, zodat ook deze verblijfsdagen gemonitord kunnen worden en een opname op de IC volledig zichtbaar blijft. • De ‘IC-dag, VWS-subsidie opschaling fase 2’ (190159) leidt niet tot een extra declaratie aan het ministerie van VWS. De ‘IC-dag, VWS-subsidie opschaling fase 3’ (190160) wordt gebruikt voor het in rekening brengen van de dagvergoeding subsidie deel 3b bij het ministerie van VWS

2020: Nederlandse Zorgautoriteit - WB-REG-2020-08 Wijzigingsbesluit houdende wijziging van de Regeling medisch-specialistische zorg, kenmerk NR/REG-2001a

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

 1. Om de volledigheid van deze controle te verzekeren raden wij het in productie nemen van de N4780 en - wanneer relevant in relatie tot het ZIS - de N4781 aan. Deze normen sporten gemiste IC-behandeldagen op.
 2. Om onrechtmatige registraties van zorgactiviteit 190159 en 190160 op te sporten raden wij het gebruik van rechtmatigheidsnorm N0478 aan.
 3. Middels een ziekenhuisspecifieke parameter kan de impact voor zorgactiviteit 190159 en 190160 op lokaal niveau aangepast worden. Zie voor de default impactberekening de toelichting onder 'berekening financiële impact'.
 4. De default ingangsdatum van deze controle is 01-10-2020 naar aanleiding van de datum die genoemd is in '2020: Wijzigingsbesluit (WB/REG-2020-08 houdende wijziging van de Regeling medisch-specialistische zorg, kenmerk NR/REG-2001a.
 5. Er worden acties gesignaleerd tot het maximum aantal behandeldagen dat onder de afgesproken aantallen van de instelling valt (bijlage I Opschalingslijst) zoals benoemd in '2020: Subsidie Covid-19: Opschaling en beschikbaarheid Intensive Care en klinische capaciteit, p.9, versie definitief, 27-10-2020'.
 6. Middels een ziekenhuisspecifieke parameter is het mogelijk om de opnameduur te gebruiken voor voor de verdeling van fase 2 en 3. Default wordt dit bepaald door het moment van opname op de IC.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “COVID-19 - Registratie voldoet aan de eisen van 'IC-dagen, VWS-subsidie opschaling' (N4782)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle IC behandeldagen (190057, 190058, 190059 en 190060) vastgelegd op één kalenderdag vanaf 1 oktober 2020

Blauwepijl.png
Blauwepijl.png
Blauwepijl.png

2a) Er is sprake van een of meerdere reguliere IC behandeldagen (190057 en 190058) in opschalingsfase 2
EN
Er is geen evenredig aantal zorgactiviteiten 190059 'IC-dag, VWS-subsidie opschaling fase 2' vastgelegd

2b) Er is sprake van een of meerdere reguliere IC behandeldagen (190057 en 190058) in opschalingsfase 3
EN
Er is geen evenredig aantal zorgactiviteiten 190160 'IC-dag, VWS-subsidie opschaling fase 3' vastgelegd

2c) Er is sprake van een of meerdere zorgactiviteiten 190159 'IC-dag, VWS-subsidie opschaling fase 2' terwijl er sprake is van opschalingsfase 3


Logica: 1 en 2 en 3

Te nemen actie

Verwijder de gesignaleerde IC-dag zorgactiviteit code en voeg - afhankelijk van de overschrijding van de capaciteit - een of meerdere zorgactiviteiten 'IC-dag, subsidie opschaling' toe. In fase 2 betreft dit zorgactiviteit 190159, in fase 3 betreft dit zorgactiviteit 190160.

De langst op de IC verblijvende patiënt wordt als eerste aan een fase toegekend, totdat die fase vol is, enzovoorts. Dit betekent dat voor de laatst opgenomen patiënt de kans op hogere fase groter is. In de toelichting wordt op patiëntniveau aangegeven welke code omgezet dient te worden, controleer deze toelichting.

Berekening financiële impact

Rondom de financiële compensatie van de IC-dag, subsidie opschaling is momenteel nog onduidelijkheid binnen ons netwerk.

Er is gekozen om het bedrag van 881 Euro te hanteren voor zorgactiviteit 190159 en het bedrag van 882 voor zorgactiviteit 190160. Dit bedrag is gebaseerd op het bedrag genoemd in deel 3b van de '2020 Subsidie Covid-19: Opschaling en beschikbaarheid Intensive Care en klinische capaciteit, p.9, versie definitief, 27-10-2020'. Hier wordt het vaste bedrag van 882 Euro genoemd voor zorgactiviteit 190160.

Middels een ziekenhuisspecifieke parameter is een ander bedrag in te stellen voor de impactbepaling per subsidie add-on; 190159 en 190160.

Mocht er meer bekend worden over de bedragen, dan zullen wij ons impactalgoritme hierop aanpassen.

ValueCareLogo2.png