Bezoekverrichting op dezelfde dag als een polikliniekbezoek (N0166-HR2017)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0166-HR2017
Link naar Handreiking MSZ

Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2017 MSZ - Controlepunt 1.3

Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2017 - Registreren van zorgactiviteiten

Ziekenhuizen Rechtmatigheid

  1. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2017
Samenvatting

De bezoekverrichtingen 190029, 190049, 190063 mogen niet op dezelfde dag als een polikliniekbezoek worden geregistreerd.

Regelgeving / beleid

Follow-up pediatrische IC (190029)

Een polikliniekbezoek, waarbij sprake is van een face-to-face contact tussen patiënt en poortspecialist (specialist of arts-assistent), in het kader van langdurige nacontrole van een patiënt met een PICU voorgeschiedenis. Er kan geen polikliniekbezoek naast deze activiteit worden geregistreerd.

Follow-up neonatale IC (190049)

Een polikliniekbezoek in het kader van protocol neonatologie (langdurige nacontrole van een neonaat met een NICU voorgeschiedenis), waarbij sprake is van een face-to-face contact tussen patiënt en poortspecialist (specialist of arts-assistent), in het kader van langdurige nacontrole van een neonaat met een NICU voorgeschiedenis. Er kan geen polikliniekbezoek naast deze activiteit worden geregistreerd.

Intensief consult ten behoeve van zorgvuldige afweging behandelopties (190063)

Intensief consult tussen poortspecialist en patiënt met een hoge ouderdom of een beperkte levensverwachting, vanwege (combinaties van) infauste prognose, multimorbiditeit, ernstige fysieke en/of cognitieve beperkingen. Dit intensieve consult is bedoeld om samen met de patiënt en eventueel de sociale omgeving van de patiënt (op basis van ‘shared decision making’) de overwegingen van de patiënt te bespreken over het al dan niet staken of starten van een curatieve of levensverlengende behandeling.

Dit consult kan worden geregistreerd als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  1. Er is sprake van face-to-face contact tussen patiënt en poortspecialist (niet zijnde arts-assistent).
  2. Er is sprake van een consult van minimaal 30 minuten direct patiëntgebonden tijd.
  3. Dit gesprek wordt binnen enkele weken opgevolgd door een regulier consult om te komen tot een afgewogen besluit.
  4. Er dient op verifieerbare wijze in het medisch dossier zijn te herleiden welke opties van wel en niet behandelen zijn voorgelegd.
  5. Dit consult en de uitkomst wordt ten minste ook schriftelijk teruggekoppeld aan de huisarts. Deze activiteit kan niet naast een polikliniekbezoek worden vastgelegd

2017: NR/REG-1732, artikel 24.48 / 24.47 / 24.5

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

Er zijn geen wijzigingen aan deze norm ten opzichte van vorig Handreiking jaar.

Interpretaties

Er wordt gekeken of een bezoekverrichting voor een patiënt op een bepaalde dag samen gaat met een polikliniekbezoek voor hetzelfde specialisme. Bezoekverrichtingen in combinatie met een polikliniekbezoek voor een ander specialisme worden niet gesignaleerd.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Bezoekverrichting op dezelfde dag als een polikliniekbezoek (N0166-HR2017)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Alle zorgactiviteiten voor bezoekverrichting (190029, 190049 en 190063)

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit in scope controlejaar of Handreikingsjaar

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject in scope controlejaar of Handreikingsjaar


Blauwepijl.png

3) Op dezelfde dag is voor hetzelfde uitvoerend hoofdspecialisme een polikliniekbezoek (190007, 190008, 190010, 190013, 190022, 190060, 090613 en 090614) vastgelegd

Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

Het onterechte consult wordt verwijderd. De financiële impact wordt bepaald door de onterechte zorgactiviteit(en) te verwijderen uit de te grouperen zorgactiviteiten behorend bij het subtraject. De financiële impact is het verschil in waarde van het subtraject vóór en ná het verwijderen van onterechte zorgactiviteiten. Indien sprake is van het onterecht registreren van twee dezelfde zorgactiviteiten voor dezelfde patiënt op 1 kalenderdag (bijvoorbeeld twee langdurige observaties voor dezelfde patiënt op dezelfde kalenderdag), dan wordt de laatst geregistreerde zorgactiviteit verwijderd.

Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte zorgactiviteit


ValueCareLogo2.png