Bevoegdheid van medewerkers die tijd registreren in de BGGZ (N9380)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N9380
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Horizontaal Toezicht

  1. GGZ Horizontaal Toezicht

Let op: deze norm is per 2021 vervangen door de N9236

Samenvatting

Het risico dat er sprake is van onrechtmatige behandelcomponenten op prestaties door beroepen die geen tijd mogen schrijven conform de beroepentabel.

Regelgeving / beleid
2018

NR/REG 1803/1803a
De DBC-beroepentabel
In de DBC-beroepentabel zijn die beroepen opgenomen, die bevoegd en bekwaam zijn om een rol te vervullen in de (individuele diagnosegerichte) behandeling van patiënten in de ggz. De DBC-beroepentabel onderscheidt zeven beroepenclusters: de clusters medische, psychotherapeutische, agogische, psychologische, vaktherapeutische, verpleegkundige beroepen en de ‘somatische beroepen werkzaam in de GGZ’. Hierbinnen vallen die beroepen, die vanuit hun somatische beroep activiteiten in de GGZ uitvoeren, maar niet primair (breder) opgeleid zijn voor een rol in de GGZ. In elk beroepencluster worden vier niveaus onderscheiden. In de Wet BIG wordt bepaald wanneer sprake is van een basisberoep en van een specialisme. Hieraan zijn met instemming van de minister van VWS en van de Tweede Kamer, ten tijde van de invoering van de dbc-systematiek het initiële niveau en het niveau specialisatie/functiedifferentiatie toegevoegd.

Bijlage 3 DBC-beroepentabel

Beroepen waarvan de tijd niet afleidt naar de prestatie
Per 2018 is een grote wijziging doorgevoerd. De beroepen die tot en met 2017 geen tijd mochten schrijven, mogen dat vanaf 2018 wel. Hun tijd leidt echter niet af naar een prestatie en daarmee niet naar (de hoogte van) de dbc. Wij noemen dit beroepen waarvan de tijd niet afleidt naar een prestatie. Voor de beroepen die al tijd mochten schrijven verandert er niets. Deze beroepen noemen we beroepen waarvan de tijd wél afleidt naar een prestatie.

De beroepen waarvan de tijd niet afleidt naar een prestatie in de ggz schrijven sinds 2018 tijd. Deze tijd leidt echter niet af naar een prestatie. In de kostprijsberekening, die vooraf gaat aan de bepaling van de maximumtarieven, is rekening gehouden met deze beroepen. De kosten hiervan zijn verdisconteerd in de kostprijs/uur van de beroepen waarvan de tijd wél afleidt naar een prestatie. Deze beroepen konden altijd al tijdschrijven.

Voor een overzicht van welke beroepen wel of niet tijd mogen schrijven die afleidt naar de prestatie, zie de DBC Beroepentabel van de NZa. Deze is in bijlage 6 van Zelfonderzoek 2018 integraal overgenomen.

NR/REG 1803/1803a
1. Begripsbepaling
Behandelaar DBC: zorgaanbieder die op de DBC-beroepentabel voorkomt en activiteiten, verrichtingen en deelprestaties verblijf kan registreren. Een behandelaar kan tevens een regiebehandelaar zijn;
5.1.4 Registreren
1. Alleen behandelaren van wie het beroep op de openingsdatum van de DBC is opgenomen in de DBCberoepentabel (Bijlage 3: DBC-beroepentabel) mogen tijd registreren. Alleen van beroepen die in deze tabel onder ‘Tijd leidt af’ een ‘ja’ hebben staan, leidt de tijd af naar de prestatie.

13. Alleen behandelaren van wie het beroep op de openingsdatum van de DBC is opgenomen in de DBCberoepentabel, mogen op de DBC diagnostiek en behandeling registreren.

15. Als behandelaren nog bezig zijn met een vervolgopleiding, registreren zij onder het beroep van de opleiding die zij op het moment van behandelen hebben afgerond (indien dat beroep voorkomt in de DBCberoepentabel). Er mag niet geregistreerd worden op het beroep waarvoor iemand nog in opleiding is.

16. Beroepen die 24-uurscontinuïteitszorg leveren, registreren hun bestede tijd tijdens het verblijf van een patiënt niet, omdat deze tijd is verwerkt in het tarief voor verblijf.

2019
2020
Controlemassa
  • Alle prestaties geopend in de controlemaand
  • Prestatie bevat behandelcomponenten
Deelwaarneming 

ValueCare trekt uit de controlemassa elke maand een deelwaarneming. Deze deelwaarneming representeert het aantal wat is aangegeven in de tabel 'steekproefinstellingen'.

Alle medewerkers die tijd hebben geregistreerd worden geselecteerd over twee categorieën:

1) Medewerkers met een gewijzigde beroepsregel in de controlemaand

2) Medewerkers met een ongewijzigde beroepsregel in de controlemaand

 
Uit de eerste categorie worden voor de deelwaarneming maximaal 10 medewerkers geselecteerd. Vervolgens wordt het aantal medewerkers aangevuld met medewerkers uit de tweede categorie tot 25.

Medewerkers die in een bepaalde maand al gecontroleerd zijn en waarvan de beroepsregel in de nieuwe controlemaand niet gewijzigd is, blijven buiten de controlemassa in opvolgende controlemaanden.

Toetsingskader 

De uitkomsten worden vastgelegd in ValueCare. Voor de medewerkers in de deelwaarneming moeten twee vragen beantwoord worden:

1. Beschikt de medewerker over het juiste diploma en/of AGB-code om tijd te schrijven?

2. Dateert het diploma en/of AGB-code op of voor het moment dat de medewerker tijd heeft geschreven?

Interpretaties

De deelwaarneming wordt ingestoken op medewerkersniveau

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Bevoegdheid van medewerkers die tijd registreren in de BGGZ (N9380)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Prestaties geopend in betreffende maand

Blauwepijl.png

2) Prestatie bevat behandelcomponenten


Logica: 1 en 2


ValueCareLogo2.png