Bevoegdheid van medewerkers die tijd registreren in de BGGZ (N9236)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N9236
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Horizontaal Toezicht

  1. GGZ Horizontaal Toezicht
Samenvatting

Het risico dat er sprake is van onrechtmatige behandelcomponenten op prestaties door beroepen die geen tijd mogen schrijven conform de beroepentabel.

Regelgeving / beleid
2018
NR/REG 1803/1803a

De DBC-beroepentabel

In de DBC-beroepentabel zijn die beroepen opgenomen, die bevoegd en bekwaam zijn om een rol te vervullen in de (individuele diagnosegerichte) behandeling van patiënten in de ggz. De DBC-beroepentabel onderscheidt zeven beroepenclusters: de clusters medische, psychotherapeutische, agogische, psychologische, vaktherapeutische, verpleegkundige beroepen en de ‘somatische beroepen werkzaam in de GGZ’. Hierbinnen vallen die beroepen, die vanuit hun somatische beroep activiteiten in de GGZ uitvoeren, maar niet primair (breder) opgeleid zijn voor een rol in de GGZ. In elk beroepencluster worden vier niveaus onderscheiden. In de Wet BIG wordt bepaald wanneer sprake is van een basisberoep en van een specialisme. Hieraan zijn met instemming van de minister van VWS en van de Tweede Kamer, ten tijde van de invoering van de dbc-systematiek het initiële niveau en het niveau specialisatie/functiedifferentiatie toegevoegd.

Bijlage 3 DBC-beroepentabel

Beroepen waarvan de tijd niet afleidt naar de prestatie

Per 2018 is een grote wijziging doorgevoerd. De beroepen die tot en met 2017 geen tijd mochten schrijven, mogen dat vanaf 2018 wel. Hun tijd leidt echter niet af naar een prestatie en daarmee niet naar (de hoogte van) de dbc. Wij noemen dit beroepen waarvan de tijd niet afleidt naar een prestatie. Voor de beroepen die al tijd mochten schrijven verandert er niets. Deze beroepen noemen we beroepen waarvan de tijd wél afleidt naar een prestatie.

De beroepen waarvan de tijd niet afleidt naar een prestatie in de ggz schrijven sinds 2018 tijd. Deze tijd leidt echter niet af naar een prestatie. In de kostprijsberekening, die vooraf gaat aan de bepaling van de maximumtarieven, is rekening gehouden met deze beroepen. De kosten hiervan zijn verdisconteerd in de kostprijs/uur van de beroepen waarvan de tijd wél afleidt naar een prestatie. Deze beroepen konden altijd al tijdschrijven.

Voor een overzicht van welke beroepen wel of niet tijd mogen schrijven die afleidt naar de prestatie, zie de DBC Beroepentabel van de NZa. Deze is in bijlage 6 van Zelfonderzoek 2018 integraal overgenomen.

NR/REG 1803/1803a

1. Begripsbepaling

Behandelaar DBC: zorgaanbieder die op de DBC-beroepentabel voorkomt en activiteiten, verrichtingen en deelprestaties verblijf kan registreren. Een behandelaar kan tevens een regiebehandelaar zijn;

5.1.4 Registreren

1. Alleen behandelaren van wie het beroep op de openingsdatum van de DBC is opgenomen in de DBCberoepentabel (Bijlage 3: DBC-beroepentabel) mogen tijd registreren. Alleen van beroepen die in deze tabel onder ‘Tijd leidt af’ een ‘ja’ hebben staan, leidt de tijd af naar de prestatie.

13. Alleen behandelaren van wie het beroep op de openingsdatum van de DBC is opgenomen in de DBCberoepentabel, mogen op de DBC diagnostiek en behandeling registreren.

15. Als behandelaren nog bezig zijn met een vervolgopleiding, registreren zij onder het beroep van de opleiding die zij op het moment van behandelen hebben afgerond (indien dat beroep voorkomt in de DBCberoepentabel). Er mag niet geregistreerd worden op het beroep waarvoor iemand nog in opleiding is.

16. Beroepen die 24-uurscontinuïteitszorg leveren, registreren hun bestede tijd tijdens het verblijf van een patiënt niet, omdat deze tijd is verwerkt in het tarief voor verblijf.

Controlemassa
  • Selecteer uit de totale onderzoeksmassa:
  • Medewerkers die in de vorige maand tijd hebben geschreven op prestaties
Deelwaarneming 

De deelwaarneming wordt ingestoken op medewerkersniveau.

Omvang deelwaarneming: Het aantal medewerkers en frequentie kan per instelling afwijken o.b.v. risico-classificatie en afspraken met de representerende zorgverzekeraar en Assurance provider.

De steekproefaantallen worden vastgelegd in Valuecare. De deelwaarneming representeert het aantal medewerkers dat is aangegeven bij de steekproefinstellingen. Betreffende medewerker kan eenmaal per jaar in de controlemassa voorkomen

Controlevragen

Voor de medewerkers in de deelwaarneming worden de volgende vragen beantwoord:

1. Beschikt de medewerker over het juiste diploma en/of AGB-code om tijd te schrijven?

2. Welk diploma bezit de medewerker?

3. Wat is de startdatum van het diploma? Vul de datum in, in het volgende format: yyyy-mm-dd' ,  

4: Wat is de einddatum van het diploma? Vul de datum in, in het volgende format: yyyy-mm-dd. Vul een x in indien er geen einddatum is.

5. Wat is de eindconclusie?

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. Beschikbare parameter: N9236_uitsluiten_BIG.
  2. Er kan door middel van een parameter een uitsluiting worden gedaan op BIG-beroepen. Sommige instellingen controleren de BIG-beroepen en medewerkers onder 'SF.overig' integraal, en willen de steekproef juist gebruiken om de andere beroepen te controleren.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Bevoegdheid van medewerkers die tijd registreren in de BGGZ (N9236)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle prestaties

Blauwepijl.png

2) Bepaal welke behandelaren/medewerkers tijd in de vorige maand hebben geschreven op deze prestaties

Blauwepijl.png

3) Uit de personeelsadministratie blijkt niet dat de behandelaar ten tijde van de tijdschrijfactiviteit(en) beschikt over een geldig diploma dat opleidt tot een basisberoep benoemd in de beroepentabel. Dit kan ook worden aangetoond middels een BIG-registratie


Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

ValueCareLogo2.png