Beroepentabel versus diploma (sGGZ) (N1188)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N1188

Referentienummer Controleplan Onderzoek Controle GGZ 2014: 11a
Referentienummer Controleplan Onderzoek Controle GGZ 2015: A - 8.1
Referentienummer Controleplan Onderzoek Controle GGZ 2016: A - 8.1

Behoort tot Normenkader

 1. GGZ Zelfonderzoek 2014
 2. GGZ Zelfonderzoek 2015
 3. GGZ Zelfonderzoek 2016
Functioneel ontwerp Zelfonderzoek 2014
Uitzondering

Instellingen die enkel gGGZ leveren mogen de deelwaarneming beperken tot 10 DBC’s waarbinnen alle behandelaren zonder big-registratie worden getoetst. Instellingen die zowel bGGZ als gGGZ leveren, voeren de deelwaarneming uit op 10 DBC’s en hoeven controlepunt 33a vervolgens niet uit te voeren.

Doelstelling van het controlepunt Het vaststellen van tijd geschreven op activiteiten op DBC’s door personen waarvan het beroep niet voorkomt op de beroepentabel.

Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid

Relevante wet- en regelgeving NR/CU-547, NR/CU-551, NR/CU-552 en NR/CU-554 paragraaf 1.1.3 behandelaar: zorgaanbieder die op de beroepenlijst voorkomt en activiteiten, verrichtingen en verblijfsprestaties kunnen registreren. Paragraaf 2.4.9 Alle behandelaren waarvan het beroep op de openingsdatum van de DBC is opgenomen in de beroepentabel, kunnen op de DBC diagnostiek en behandeling registreren.

Controlemassa DBC’s DBC’s waarop tijd is geschreven door behandelaren zonder BIG-registratie en die hun tijd niet binnen de categorie .overig in de beroepentabel verantwoorden. De activiteit dagbesteding (act_9.*) wordt hier buiten beschouwing gelaten. Wanneer de BIG-registratie van behandelaren in het EPD van de instelling niet ingaat op de precieze datum van BIG-registratie (maar bijvoorbeeld op 1 januari) dienen ook BIG-geregistreerde beroepen meegenomen te worden. Onderzoeksmethodiek Data-analyse gevolgd door deelwaarneming

Toelichting data-analyse en deelwaarneming VOLGORDELIJK UITVOEREN

Data-analyse

Toets of de zorgaanbieder een systeem heeft waarbij de datum van de BIG registratie ook de ingangsdatum in het systeem van de zorgaanbieder is. Indien in het systeem van de zorgaanbieder de ingangsdatum van de BIG registratie afwijkt van de officiële ingangsdatum dan dient de zorgaanbieder voor deze groep ook een deelwaarneming uit te voeren. Dus stel dat een basispsycholoog halverwege de looptijd van de DBC als BIG-geregistreerd GZ-psycholoog is ingeschreven, mag pas vanaf dat moment onder dit beroep tijd worden geregistreerd. Toets of de niet BIG geregistreerde medewerkers die tijd hebben geschreven op een DBC een diploma hebben van een beroep dat voorkomt op de beroepenlijst. LET OP: De deelwaarneming betreft 10 DBC’s waarvan alle niet BIG geregistreerde behandelaren worden gecontroleerd. Toon van de bovenstaande behandelaren aan dat zij op het moment van registratie beschikten over een diploma. Bevindingen leiden tot een correctie van tijd op alle DBC’s waarop de betreffende behandelaar tijd heeft geregistreerd. Als blijkt dat sprake is van structurele bevindingen, dan moet de deelwaarneming uitgebreid worden met nog eens hetzelfde aantal deelwaarnemingen en zullen aanvullende vragen beantwoord moeten worden.

Toetsingskader Indien (niet BIG geregistreerde) behandelaren tijd hebben geschreven op een DBC zonder dat ze voldaan hebben aan bovenstaande toetsingscriteria, dan is alle door hen geschreven tijd onrechtmatig.

Definities relevante terminologie niet-BIG-geregistreerd niet overig beroep

Functioneel ontwerp Zelfonderzoek 2015
Uitzondering

In tegenstelling tot het controleplan mag de deelwaarneming voor dit controlepunt beperkt worden tot 10 DBC’s.

Doelstelling van het controlepunt Stel vast dat er alleen tijd is geschreven op activiteiten binnen DBC’s door personen waarvan het beroep voorkomt op de beroepentabel.

Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid

Relevante wet- en regelgeving NR/CU-556

1.3 Begripsbepaling f. behandelaar DBC: zorgaanbieder die op de DBC-beroepentabel voorkomt en activiteiten, verrichtingen en verblijfsprestaties kan registreren.

3.1.4 Registreren 9. Alle behandelaren waarvan het beroep op de openingsdatum van de DBC is opgenomen in de DBC-beroepentabel, kunnen op de DBC diagnostiek en behandeling registreren.

11. Als behandelaren nog bezig zijn met een vervolgopleiding registreren zij onder het beroep van de opleiding die zij op het moment van behandelen hebben afgerond. Als er nog géén opleiding is afgerond, mag er niet geregistreerd worden op het beroep waarvoor iemand nog in opleiding is.

Controlemassa Selecteer uit de totale onderzoeksmassa:

Alle DBC’s Waarop tijd is geschreven door behandelaren zonder BIG-registratie en die hun tijd niet binnen de categorie.overig (SF) in de beroepentabel verantwoorden. De activiteit dagbesteding (act_9.*) wordt hier buiten beschouwing gelaten. LET OP: Wanneer de BIG-registratie van behandelaren in het EPD van uw instelling niet ingaat op de precieze datum van BIG-registratie (maar bijvoorbeeld op 1 januari) dienen ook BIG-geregistreerde beroepen meegenomen te worden.

Controlemethodiek Deelwaarneming

Toelichting deelwaarneming Toets of u een systeem heeft waarbij de datum van de BIG registratie ook de ingangsdatum in het systeem is. Als in het systeem de ingangsdatum van de BIG registratie afwijkt van de officiële ingangsdatum dan dient u voor deze DBC ook deze behandelaren te controleren. Dus stel dat een basispsycholoog halverwege de looptijd van de DBC als BIG-geregistreerd GZ-psycholoog is ingeschreven, mag pas vanaf dat moment onder dit beroep tijd worden geregistreerd. Neem in de toelichting voor dit controlepunt mee of u beschikt over een systeem waarin de ingangsdatum BIG registratie wordt vastgelegd. Toets of de niet BIG geregistreerde medewerkers die tijd hebben geschreven op een DBC een diploma hebben van een beroep dat voorkomt op de beroepenlijst (de ingangsdatum / datum behalen van het diploma dient hierbij vastgesteld te worden).

Toetsingskader Als (niet-BIG-geregistreerde) behandelaren tijd hebben geschreven op een DBC zonder dat ze voldaan hebben aan bovenstaande toelichting, dan is alle door hen geschreven tijd onrechtmatig.

Definities relevante terminologie BIG-geregistreerde beroepen


Functioneel ontwerp Zelfonderzoek 2016

Uitzondering

De deelwaarneming mag in tegenstelling tot de in het controleplan beschreven methodiek beperkt worden tot 10 DBC’s 

Doelstelling van het controlepunt

Stel vast dat er alleen tijd is geschreven op activiteiten binnen DBC’s door bevoegde behandelaren waarvan het beroep voorkomt op de beroepentabel. 
 Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid 

Relevante wet- en regelgeving

NR/CU-565
Bijlage 5 DBC-beroepentabel, pagina 77-80.
In de DBC-beroepentabel zijn die beroepen opgenomen, die bevoegd en bekwaam zijn om een rol te vervullen in de (individuele diagnosegerichte) behandeling van patiënten in de ggz. De tabel sluit daarmee aan bij de in de Wet BIG geregistreerde beroepen. Hier zijn de beroepen aan toegevoegd die (nog) niet geregistreerd zijn in de Wet BIG, maar binnen de GGZ wel eenzelfde landelijk erkende status hebben. De DBC-beroepentabel onderscheidt zeven beroepenclusters: de clusters medische, psychotherapeutische, agogische, psychologische, vaktherapeutische, verpleegkundige beroepen en de ‘somatische beroepen werkzaam in de GGZ’. Hierbinnen vallen die beroepen, die vanuit hun somatische beroep activiteiten in de GGZ uitvoeren, maar niet primair (breder) opgeleid zijn voor een rol in de GGZ. In elk beroepencluster worden vier niveaus onderscheiden. In de Wet BIG wordt bepaald wanneer sprake is van een basisberoep en van een specialisme. Hieraan zijn met instemming van de minister van VWS en van de Tweede Kamer, het initiële niveau en het niveau specialisatie/functiedifferentiatie toegevoegd. 

NR/CU-565
1.3 Begripsbepaling
f. behandelaar DBC: zorgaanbieder die op de DBC-beroepentabel voorkomt en activiteiten, verrichtingen en verblijfsprestaties kan registreren. 
 
3.1.4 Registreren
1. Alle behandelaren van wie het beroep op de openingsdatum van de DBC is opgenomen in de DBCberoepentabel (Bijlage 5: DBC-Beroepentabel) kunnen op een DBC registreren. 
11. Alle behandelaren van wie het beroep op de openingsdatum van de DBC is opgenomen in de DBCberoepentabel, kunnen op de DBC diagnostiek en behandeling registreren. 
13. Als behandelaren nog bezig zijn met een vervolgopleiding, registreren zij onder het beroep van de opleiding die zij op het moment van behandelen hebben afgerond (indien dat beroep voorkomt in de DBCberoepentabel). Er mag niet geregistreerd worden op het beroep waarvoor iemand nog in opleiding is.  

Controlemassa

Selecteer uit de totale onderzoeksmassa:

 • Alle DBC’s 
 • Waarop tijd is geschreven door behandelaren zonder BIG-registratie en die hun tijd niet binnen de categorie.overig (SF) in de beroepentabel verantwoorden.
 • Waarbij de activiteitcode niet begint met act_9.* (Dagbesteding). 

 Binnen de 10 DBC’s moeten de behandelaren worden ingedeeld in de volgende 3 categorieën:

 1. Volledig BIG-registratie vastgelegd in EPD. 
  Bijvoorbeeld: Indien de BIG registratie in het EPD wordt vastgelegd op de precieze ingangsdatum van de registratie en niet op een standaard datum (bijvoorbeeld per 1 januari) kunnen DBC’s worden uitgesloten waarop uitsluitend tijd is geschreven door BIG geregistreerde behandelaars. 
 2. Wel BIG-geregistreerd, maar niet volledig vastgelegd in EPD.
  LET OP: Wanneer de BIG-registratie van behandelaren in het EPD van uw instelling niet ingaat op de precieze datum van BIG-registratie (maar bijvoorbeeld op 1 januari) dienen ook BIG-geregistreerde beroepen meegenomen te worden.
 3. Niet BIG-geregistreerd 

Controlemethodiek

Deelwaarneming

Toelichting deelwaarneming

Controleer de subgroepen als volgt:

1. Geen controle noodzakelijk.

2. Is er sprake van een geldige BIG registratie op moment van tijdschrijven? Geef hierbij datum van de BIG-registratie weer. 

3. Is er sprake van een diploma dat voorkomt op de beroepenlijst op het moment van tijdschrijven? Geef hierbij de datum en diploma’s weer. 

Toetsingskader

Als behandelaren tijd hebben geschreven op een DBC zonder dat ze een BIG-registratie hebben en/of een geldig diploma (volgens beroepentabel), dan is alle door hen geschreven tijd onrechtmatig.  

Beroepen

Zelfonderzoek 2014, 2015 en 2016

Beroepen Cono-code
GGZ-agoog
AG.BG.agoog
Maatschappelijk werkende
AG.BI.mwd
Sociaal Pedagogisch Hulpverlener
AG.BI.sph
Agoog K&J psychiatrie
AG.SF.kjpsych
Agoog verstandelijk gehandicapten
AG.SF.vrstgeh
Dietist
OV.BG.diet
Ergotherapeut
OV.BG.ergo
Logopedist
OV.BG.logo
GGZ gezondheidskundige
PB.BI.gzkd
Pedagoog (waaronder orthopedagoog)
PB.BI.ped
Psycholoog (geen verdere specialisatie)
PB.BI.psy
Gedragstherapeut
PB.SF.gedrth
K&J-therapeut
PB.SF.kjth
GZ- vaktherapeut
VK.BG.vakth
Vaktherapeut creatief
VK.BI.ct
Vaktherapeut psychomotorisch
VK.BI.pmt
GGZ-vaktherapeut
VK.SF.vakth

Definities relevante terminologie

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Beroepentabel versus diploma (sGGZ) (N1188)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Alle DBC's uit het betreffende jaar

Blauwepijl.png

2) DBC bevat tijdschrijfactiviteiten (excl. dagbesteding) van één of meerdere behandelaren met een niet BIG geregistreerd beroep dat NIET in de categorie .overig valt

Blauwepijl.png

3) Op basis van de personeelsadministratie blijkt dat de behandelaar in kwestie ten tijde van één of meerdere tijdschrijfactiviteiten niet beschikte over de vereiste kwalificatie


 Controlemassa bepaald door data-analyse

 Beoordeling op basis van personeelsadministratie


Logica: 1 en 2 en 3 

Financiële afwikkeling resultaten

2014:

 • De financiële impact is het verschil in waarde tussen de productgroep van de DBC en de productgroep waarin de DBC bij correctie van minuten door niet-toegestane beroepen zou moeten vallen.
 • Macro-correctie indien structurele bevinding.
 • Indien integrale controle: micro.

2015:
De financiële impact van dit controlepunt wordt op de volgende manier vastgesteld:

 • Controleer van alle behandelaren die tijd hebben geschreven op de DBC’s uit de deelwaarneming de rechtmatigheid van het tijd schrijvende beroep.
 • Bereken een foutpercentage door het totaal aantal minuten tijd door onrechtmatige behandelaren die binnen de deelwaarneming zijn aangetroffen op alle DBC’s uit de controlemassa te delen door het totaal aantal minuten tijd door alle behandelaren die binnen de deelwaarneming zijn aangetroffen op alle DBC’s uit de controlemassa.
 • Het foutpercentage wordt bepaald op basis van enkel de waarde van de productgroepen (dus zonder waarde deelprestaties).
 • Extrapoleer dit percentage over de totale waarde van het behandeldeel (productgroepen) van de controlemassa
 • Bevindingen worden op macroniveau gecorrigeerd.

2016
De financiële impact van dit controlepunt wordt op de volgende manier vastgesteld:
Bereken per categorie het foutpercentage door het aantal onrechtmatige minuten binnen de categorie af te zetten tegen het totaal aantal minuten tijd binnen de deelwaarneming in de betreffende categorie. Het foutpercentage moet worden vermenigvuldigd met de totaal geregistreerde tijd door behandelaren binnen de categorie (zie rapportageformat voor een voorbeeld). 
Vervolgens wordt het foutbedrag bepaald door een gemiddeld uurtarief van € 100 af te zetten tegen het totaal aantal onrechtmatige minuten. 

ValueCareLogo2.png