Beroepentabel overige beroepen (sGGZ) (N1187)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N1187

Referentienummer Controleplan Onderzoek Controle GGZ 2014: 11b
Referentienummer Controleplan Onderzoek Controle GGZ 2015: A - 8.2
Referentienummer Controleplan Onderzoek Controle GGZ 2016: A - 8.2

Behoort tot Normenkader

 1. GGZ Zelfonderzoek 2014
 2. GGZ Zelfonderzoek 2015
 3. GGZ Zelfonderzoek 2016
Functioneel ontwerp Zelfonderzoek 2014
Doelstelling van het controlepunt

Signaleren van tijd geschreven op activiteiten op DBC’s door personen die hun tijd onrechtmatig verantwoorden binnen de categorie .overig in de beroepentabel.

Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid

Relevante wet- en regelgeving DBC Spelrelgels 2014 v.20131105

Beroepentabel In de beroepentabel is de scheiding tussen beroepen en functies strikt doorgevoerd. De opgenomen lijst van beroepen op de beroepentabel is uitputtend, met uitzondering van de genoemde beroepen in categorie 3 (specialisatie/functiedifferentiatie (SF)). Hierin is namelijk, vooruitlopend op de erkenning van bepaalde functies tot beroep, een aantal voorbeelden van functies genoemd, die een specifieke ggz-specialisatie vereisen én dus door partijen als beroep worden gezien. Een voorbeeld hiervan bij het verpleegkundige beroepencluster is de SPV-er. Het CONO is hierin niet uitputtend. De instelling of praktijk kan onder eigen verantwoordelijkheid vergelijkbare beroepen laten registreren onder de noemer ‘overig [naam betreffend beroepencluster] SF’.

Controlemassa DBC’s DBC’s waarop tijd is geschreven door behandelaren zonder BIG-registratie die deze tijd binnen de categorie .overig in de beroepentabel verantwoorden. De activiteit dagbesteding (act_9.*) wordt hier buiten beschouwing gelaten. Onderzoeksmethodiek Data-analyse i.c.m. integraal onderzoek

Toelichting data-analyse en integrale controle LET OP: VOLGORDELIJK UITVOEREN Data-analyse

Als uit controlepunt 11a blijkt dat in het systeem van de zorgaanbieder de ingangsdatum van de BIG registratie afwijkt van de officiële ingangsdatum dan dient de zorgaanbieder voor deze groep alle unieke behandelaren te toetsen. Toets of het beroep van de niet BIG geregistreerde medewerkers die tijd hebben geschreven op een DBC voldoet aan de richtlijn in de Spelregels 2014 v.20131105. In de spelregels is opgenomen dat “…vooruitlopend op de erkenning van bepaalde functies tot beroep, een aantal voorbeelden van functies genoemd, die een specifieke ggz-specialisatie vereisen én dus door partijen als beroep worden gezien.” LET OP: van alle unieke medewerkers in de categorie .overig moeten het beroep en het behaalde diploma worden opgenomen

Toetsingskader Indien (niet BIG geregistreerde) behandelaren tijd hebben geschreven op een prestatie zonder dat ze voldaan hebben aan bovenstaande toetsingscriteria, dan is de door hen geschreven tijd onrechtmatig. Voorbeelden van beroepen die geen tijd mogen schrijven zijn (geen limitatieve lijst): diagnostisch medewerkers en remedial teacher.

Beroepen Beroepen Cono-code Overig Agogisch SF AG.SF.overig Overig psychologisch SF PB.SF.overig Overig vaktherapeutisch SF VK.SF.overig Overig medisch SF MB.SF.overig Overig vaktherapeutisch VB.SF.overig

Definities relevante terminologie Niet-BIG geregistreerde overige beroepen

Functioneel ontwerp Zelfonderzoek 2015
Doelstelling van het controlepunt

Stel vast dat de geregistreerde tijd op activiteiten binnen DBC’s door behandelaren met een niet BIG-geregistreerd beroep binnen de categorie.overig (SF) in de beroepentabel rechtmatig is.


Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid

Relevante wet- en regelgeving NR/CU-556

Bijlage VI DBC-beroepentabel

De opgenomen lijst van beroepen op de DBC-beroepentabel is uitputtend, met uitzondering van de genoemde beroepen in categorie 3 (specialisatie/functiedifferentiatie (SF)). Hierin is, vooruitlopend op de erkenning van bepaalde functies tot beroep, een aantal voorbeelden van functies genoemd die een specifieke ggz-specialisatie vereisen én dus door partijen als beroep worden gezien. Een voorbeeld hiervan bij het verpleegkundige beroepencluster is de SPV-er. De instelling of praktijk kan onder eigen verantwoordelijkheid vergelijkbare beroepen laten registreren onder de noemer ‘overig [naam betreffend beroepencluster]’.

Controlemassa Selecteer uit de totale onderzoeksmassa:

Alle DBC’s Waarop tijd is geregistreerd door behandelaren met een niet BIG-geregistreerd beroep in de categorie.overig in de beroepentabel. De activiteit dagbesteding (act_9.*) wordt hier buiten beschouwing gelaten. Controlemethodiek Integrale controle

Toelichting integrale controle Toets of het beroep van deze behandelaren die tijd hebben geregistreerd op een DBC voldoen aan de richtlijn in de Regeling NR/CU-556. In deze regeling is opgenomen dat “vooruitlopend op de erkenning van bepaalde functies tot beroep, een aantal voorbeelden van functies genoemd, die een specifieke ggz-specialisatie vereisen én dus door partijen als beroep worden gezien.”


LET OP: van alle unieke medewerkers in de categorie .overig moeten het beroep en het behaalde diploma worden opgenomen

Toetsingskader Als behandelaren met een niet BIG-geregistreerd beroep tijd hebben geregistreerd op een DBC zonder dat ze voldaan hebben aan bovenstaande toelichting, dan is de door hen geregistreerde tijd onrechtmatig.

Interpretatie Beroepscodes MB.SF.overig en VB.SF.overig zijn BIG-geregistreerd.

Beroepen Beroepen Cono-code Overig Agogisch SF AG.SF.overig Overig psychologisch SF PB.SF.overig Overig vaktherapeutisch SF VK.SF.overig



Functioneel ontwerp zelfonderzoek 2016 

Doelstelling van het controlepunt

Stel vast dat de geregistreerde tijd op activiteiten binnen DBC’s door behandelaren met een niet BIG-geregistreerd beroep binnen de categorie.overig (SF) in de beroepentabel rechtmatig is.

Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid

Relevante wet- en regelgeving

NR/CU-565, pagina 77 en 78
Bijlage 5 DBC-beroepentabel, pagina 77-78.
In de DBC-beroepentabel is de scheiding tussen beroepen en functies strikt doorgevoerd. De opgenomen lijst van beroepen op de DBC beroepentabel is uitputtend, met uitzondering van de genoemde beroepen in categorie 3 (specialisatie/functiedifferentiatie (SF)). Hierin is namelijk vooruitlopend op de erkenning van bepaalde functies tot beroep een aantal voorbeelden van functies genoemd, die een specifieke GGZspecialisatie vereisen én dus door partijen als beroep worden gezien. Een voorbeeld hiervan bij het verpleegkundige beroepencluster is bijvoorbeeld de SPV. De tabel is op dit punt niet uitputtend. De instelling of praktijk kan onder eigen verantwoordelijkheid vergelijkbare beroepen laten registreren onder de noemer ‘overig [naam betreffend beroepencluster] SF’.  

Controlemassa

Selecteer uit de totale onderzoeksmassa:

 • Alle DBC’s
 • Waarop tijd is geregistreerd door behandelaren met een niet BIG-geregistreerd beroep in de categorie.overig in de beroepentabel.
 • De activiteit dagbesteding (act_9.*) wordt hier buiten beschouwing gelaten.

Controlemethodiek

Integrale controle

Toelichting integrale controle

Toets of het beroep van deze behandelaren die tijd hebben geregistreerd op een DBC voldoen aan de richtlijn in de Regeling NR/CU-565. In deze regeling is opgenomen dat “vooruitlopend op de erkenning van bepaalde functies tot beroep, een aantal voorbeelden van functies genoemd, die een specifieke ggz-specialisatie vereisen én dus door partijen als beroep worden gezien.” 
 
LET OP: van alle unieke medewerkers in de categorie .overig moeten het beroep en het behaalde diploma worden opgenomen.

Toetsingskader

Als behandelaren met een niet BIG-geregistreerd beroep tijd hebben geregistreerd op een DBC zonder dat ze voldaan hebben aan bovenstaande toelichting, dan is de door hen geregistreerde tijd onrechtmatig. Uit  de toelichting moet blijken waarom betreffende diploma toereikend/passend is voor het DBC-beroep waarop geregistreerd wordt.

Beroepen 

Beroepen  Cono-code
Overig Agogisch SF
AG.SF.overig
Overig psychologisch SF
PB.SF.overig
Overig vaktherapeutisch SF
VK.SF.overig

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Beroepentabel overige beroepen (sGGZ) (N1187)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Alle DBC's uit het betreffende jaar

Blauwepijl.png

2) DBC bevat tijdschrijfactiviteiten (excl. dagbesteding (act_9.*)) van één of meerdere behandelaren met een niet- BIG geregistreerd beroep dat in de categorie .overig valt

Blauwepijl.png

3) Op basis van de personeelsadministratie blijkt dat de behandelaar in kwestie ten tijde van één of meerdere tijdschrijfactiviteiten niet beschikte over de vereiste kwalificatie



 Controlemassa bepaald door data-analyse

 Beoordeling op basis van personeelsadministratie


Logica: 1 en 2 en 3 

Financiële afwikkeling resultaten

2014:

 • De financiële impact is het verschil in waarde tussen de productgroep van de DBC en de productgroep waarin de DBC bij correctie van minuten door niet-toegestane beroepen zou moeten vallen.
 • Micro

2015:

 • De financiële impact is het verschil in waarde tussen de productgroep van de DBC en de productgroep waarin de DBC bij correctie van minuten door niet-toegestane beroepen zou moeten vallen
 • Bevindingen worden op microniveau gecorrigeerd

2016

 • De financiële impact is het verschil in waarde tussen de productgroep van de DBC en de productgroep waarin de DBC bij correctie van minuten door niet-toegestane beroepen zou moeten vallen
 • Bevindingen worden op microniveau gecorrigeerd. 


ValueCareLogo2.png