Automatische blokkade voor facturatie

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Blokkeren voor Facturatie

Het blokkeren van facturatie is een beheersmaatregel met betrekking tot de risico’s rondom het facturatieproces, en in het bijzonder omtrent het aantoonbaar correct factureren. Het gebruik van deze beheersmaatregel zou ertoe moeten leiden, dat er zo min mogelijk onjuiste facturen worden verzonden, wat ten goede zou moeten komen van de herdeclaratie. Deze beheersmaatregel is tevens een belangrijke pijler onder Horizontaal Toezicht.

Tijdens het blokkadeproces worden DBC’s die gekoppeld zijn aan de signaleringen in de ValueCare actielijsten, als te blokkeren aangeboden aan het ziekenhuisinformatiesysteem van het ziekenhuis. Het ziekenhuis is vervolgens verantwoordelijk voor het daadwerkelijk blokkeren van de declarabele eenheid. Een meer gedetailleerde uitleg wordt in deze memo verder beschreven.

1. Procesbeschrijving

ValueCare heeft het automatische blokkadeproces ontwikkeld waarbij signaleringen op basis van controles leiden tot een lijst met Zorgproducten (ZP’s) en Overige Zorgproducten (OZP’s), welke wordt aangeboden aan het ZIS van een ziekenhuis. Het ziekenhuis is vervolgens verantwoordelijk dat aan de hand van deze blokkadelijst de ZP’s en OZP’s daadwerkelijk geblokkeerd worden. Het blokkadeproces wordt hieronder schematisch weergegeven:

HT blokkade afb1


1.1 Alle acties op ValueCare controles

De beheersmaatregelen binnen ValueCare worden controles en normen genoemd. Deze controles (met R-nummers) en normen (met N-nummers) zijn gebouwd om wet en regelgeving te controleren met betrekking tot de registratie in het ZIS van ziekenhuis. Het ziekenhuis beoordeeld deze acties, en past, waar nodig, de signalering aan, en corrigeert daarmee de registratie. Het ziekenhuis kan vervolgens bij ValueCare aangeven welke controles gekoppeld dienen te worden aan de blokkade voor facturatie. Dat wil zeggen dat de acties van deze controles, gerelateerd worden aan de relevante ZP’s en OZP’s. Het facet (een filter) ‘Facturatie blokkerend’ geeft inzicht in de acties, waarvan de controles staat ingesteld op “te blokkeren”.


1.2 Vertaling acties naar ZP’s en OZP’s

Alle acties (van zowel blokkerende- als niet blokkerende controles in productie) dienen als basis voor de R03271. De R03271 is een ‘verzamelcontrole’ welke dient als de basis voor de blokkadelijst. Deze controle is te vinden onder het menu ‘Blokkade’ in het ValueCare portaal. Op deze lijst staat per regel één declarabele eenheid (ZP of OZP). Op deze lijst staan genegeerde en niet genegeerde acties. Wanneer een actie ‘genegeerd’ is, betekent het dat deze actie géén blokkerende werking heeft. Niet genegeerde acties hebben wél een blokkerende werking.

Acties kunnen op verschillende manieren genegeerd worden:

 1. ValueCare heeft enkele controles default voor al haar klanten uitgesloten van blokkade, acties op deze controles worden automatisch genegeerd.
  • Welke controles dit zijn, is inzichtelijk achter de ‘i’ aan de rechterkant van het scherm na openklikken van de controle R03271 (voorbeeld: ‘Default uitsluiting voor acties op de lijst "R02560…’).
 2. De klant kan zelf ook controles standaard laten uitsluiten, acties op deze controles worden automatisch genegeerd.
  • Welke controles dit zijn, is inzichtelijk achter de ‘i’ aan de rechterkant van het scherm na open klikken van de controle R03271 (voorbeeld: ‘U03271-R00440D - Automatische uitsluiting voor acties op de lijst "R00440D…’). Per actie wordt ook in de kolom ‘Opmerking VC’ toelichting gegeven over deze automatische ‘uitsluiting’.
 3. Er zijn ook acties van controles welke in beginsel blokkerend zijn, maar vanwege een uitsluiting alsnog automatisch genegeerd wordt.
  • Ook dit is inzichtelijk achter dezelfde ‘i’. (Voorbeeld: ‘Automatisch uitsluiten - DBC begin datum voor 2016-01-01.’) Zie hier ook kolom ‘Opmerking VC’.
 4. Wanneer een actie op de eigen controle reeds is genegeerd, wordt deze ook op de R03271 genegeerd.
  • Dit is terug te vinden in de kolom ‘Opmerking VC’, hier staat dan ‘Automatisch genegeerd, geen openstaande acties’. Bij het negeren van de actie kan ook een opmerking toegevoegd worden met reden.

Indien er meerdere acties op één ZP op OZP van toepassing zijn, worden deze beide getoond in de kolom ‘Toelichting’. Er wordt wel maar één regel voor de ZP of OZP getoond.

Tenslotte hebben een aantal controles betrekking op meer dan één OZP en/of ZP terwijl er maar één getoond wordt bij de actie. Dit houdt in dat de actie invloed kan hebben op meer dan één OZP en/of ZP. Eventuele verwante OZP en/of ZP’s die door deze actie ook geblokkeerd moeten worden, krijgen een eigen regel in de lijst van de R03271. Daarbij geeft de kolom ‘Toelichting extra blokkade’ weer, op basis van welke controle en zorgactiviteit deze op de blokkadelijst komt. Vervolgens wordt de verwante OZP en/of ZP’s welke betrekking heeft met de initiële OZP of ZP, op de blokkadelijst getoond. Dit betekent dat wanneer de OZP of ZP van de actie bijvoorbeeld genegeerd wordt, de verwante OZP’s en/of ZP’s ook genegeerd worden.

ValueCare richt deze werking centraal in voor de controles waarvoor dit relevant is.


1.3 Netto blokkadelijst ZP’s en OZP’s

De acties welke niet genegeerd zijn in de actielijst van de R03271, worden vertaald naar een technische blokkadelijst: ‘B0010 - Blokkade facturatie o.b.v. ZP’s/OZPs’. Deze is te vinden onder ‘Blokkade’ > ‘Blokkadetabellen’. Hier is ook de tabel ‘B0025 - Blokkade facturatie o.b.v. ZP’s/OZP’s ZIS controle/norm’ te vinden, wat inhoudelijk dezelfde regels bevat als de B0010, behalve dat op de B0010 méér informatie per regel weergeeft. De B0025 is de lijst welke gebruikt kan worden om in te lezen in het ZIS om de facturen erop te blokkeren (zie volgende paragraaf).

Het aantal declarabele eenheden van de R03271 komt overeen met die van de B0010/25. Het kan echter zo zijn dat er in de B0010/25 meer dan één regel per declarabele eenheid staan en dat het aantal regels dus meer is. Dit komt dan doordat er op de B0010/25 per regel één factuurregel staat en dat er meerdere facturen klaar kunnen staan per ZP/OZP, bijvoorbeeld een credit en een nieuwe debet. Deze worden dan allemaal geblokkeerd.

Er kunnen geen wijzigingen aangebracht worden door de klant op deze blokkadelijsten.


1.4 Export blokkadelijst naar ZIS

Tijdens de dagelijkse verwerking wordt de netto blokkadelijst (B0025) geëxporteerd naar het ZIS van de klant. Zoals aangegeven in sectie 1.3, bevat deze netto blokkadelijst, alle ZP’s en OZP’s, welke o.b.v. de actielijst, en de afgesproken configuratie van controles, als te blokkeren wordt aangeboden aan het ziekenhuis. De blokkadelijst wordt automatisch op de server bij de klant klaargezet. Het verschilt per ZIS hoe deze lijst vervolgens leidt tot blokkade voor facturatie.


1.5 Uitzonderingen op het standaardproces

 1. In principe wordt de blokkadelijst elke dag opnieuw aangeboden aan het ziekenhuis. Het ziekenhuis kan er echter voor kiezen om alleen met delta blokkade lijsten te werken. De blokkadelijst wordt dan eens in de tijd zoals hierboven verwerkt, de rest van de tijd wordt er dan met delta blokkadelijsten gewerkt.
 2. In SAP huizen wordt er gewerkt met een R02062 lijst in plaats van de B0010. Deze lijst is te vinden in het portaal onder overzichten.

2. Aantoonbaarheid:

In hoofdstuk 1 is beschreven hoe het blokkadeproces doorlopen wordt. De werking van de blokkade wordt aangetoond doordat dagelijks de verschillende stappen in het proces op elkaar worden aangesloten. Een schematische weergave van de aantoonbaarheid van het blokkadeproces is hieronder weergegeven:

HT blokkade afb2


2.1 B1010 en B1020: aantoonbaarheid ValueCare blokkadelijst

De werking van het blokkade proces binnen ValueCare wordt aangetoond met de B1010 en B1020 lijst. Dat wil zeggen dat stappen 1 en 2 van de aansluiting zoals hierboven weergegeven, worden aangetoond. Tabel B1010 bestaat uit een aantal stappen:

HT blokkade afb3

Stap 1 toont alle acties die op het moment van de verwerking open staan en betrekking hebben op een DBC.

In stap 1 wordt het totaal aantal acties getoond. Aan elke actie hangt een zogenaamd Logic ID (LOID), en deze vertaling vindt plaats in stap 2. In deze vertaling wordt er bij de LOIDS gekeken naar de aanvangsdatum.

In stap 3 en 4 wordt de data verrijkt, om de vertaling van LOIDS, naar ZP's en OZP's te kunnen maken.

In stap 5.0 wordt bepaald welke acties voor de huidige verwerking leiden, tot een te blokkeren DBC. Dit is op basis van DBC sluitdatum, negeren van acties, uitsluitingen op acties, etc. Het tonen van de te blokkeren DBC's wordt in stap 5.1 verder toegelicht.

In stap 5.1 worden de acties geschrapt, waarvan deze niet van toepassing zijn op het blokkadebestand van de verwerking. M.a.w. alle acties waarvan de ZP's/OZP's als te blokkeren aan het ZIS worden aangeboden, blijven over na deze stap. Teven is in kolom "Totaal_zp_ozp" te zien hoeveel DBC's er daadwerkelijk als te blokkeren worden aangeboden in het blokkadebestand.

In stap 6 wordt aan de hand van de R03271, de daadwerkelijke blokkadelijst opgesteld, de B0010 en de B0025. Hier worden een aantal regels toegevoegd, omdat er naast de factuurregels, ook soms credit regels geblokkeerd dienen te worden. Zodoende zijn de aantallen van de B0010 niet 1 op 1 in de portaal aan te sluiten, maar dit wordt technisch wel gedaan in de bovenstaande B1010. Door unieke ZP en OZP nummers te tellen kan de aansluiting wel gemaakt worden. Hetzelfde geldt voor de B0025.
De B0001 lijst toont een overzicht van alle controles en normen in productie. Deze lijst bevat o.a. een kolom met 'Blokkade' JA/NEE. Indien een controle of norm op Blokkade JA staat, dan heeft deze een blokkerende werking voor de facturatie.


2.2 B1000: aantoonbaarheid ZIS facturatie

Bij het aanleveren van de blokkadelijst aan het ZIS van de klant, is de klant vervolgens verantwoordelijk voor het daadwerkelijk blokkeren van de facturen. Op dit proces heeft ValueCare geen invloed. ValueCare is wel in staat om de uitkomst van het proces van blokkeren voor facturatie te monitoren.

Om de uitkomsten van de facturatie te monitoren is de B1000 tabel ontwikkeld:

HT blokkade afb4

Deze tabel controleert per facturatierun of er ZP’s/OZP’s zijn gefactureerd welke in het blokkadebestand van de meest recente aanlevering hebben gezeten. M.b.t. het voorbeeld hierboven heeft er op 22-03-2019 een facturatierun plaatsgevonden (kolom “Facturatiedatum”). In kolom “Datum_blokkade_bestand”, staat de datum van het blokkade bestand weergegeven waar de vergelijking mee wordt gemaakt. Er wordt vervolgens op ZP/OZP niveau, voor alle items in het blokkadebestand, gecontroleerd of deze in de facturatierun zijn verstuurd. Indien de ZP/OZP niet is gefactureerd, dan staat er in kolom “facturatie_check”, “Niet gefactureerd”. Indien de ZP/OZP uit het blokkadebestand wel is gefactureerd, dan wordt het in de kolom weergegeven met “Gefactureerd”.

Zodoende kan er per facturatierun worden gecontroleerd indien er ZP’s/OZP’s zijn gefactureerd, welke in het blokkadebestand hebben gezeten. Zoals eerder aangegeven, is het daadwerkelijk blokkeren van een ZP/OZP de verantwoordelijkheid van de klant.

Naast de B1000 tabel, is ook de B1001 tabel beschikbaar. Deze toont de sommatie per facturatierun, om ze de aansluiting op de totalen te kunnen aantonen.

3. Scope ISEA 3000 certificering

Het blokkadeproces en de aantoonbaarheid van het blokkadeproces (tabellen B1000, B1001 en B1010) zijn onderdeel van de ISEA 3000 type II certificering. Zie ValueCare Certificering ISAE 3000 Type II.

Artikelen

ValueCareLogo2.png